Berikning av larm

Varför berikning av larm?

Compose IT har under sammanlagt fler än 600 000 timmar byggt upp kompetens inom IT Operations hos de största kunderna i Norden.

Med berikning av larm får man en detaljerad larmbild som ger stora fördelar i hantering av larm för t ex en NOC operatör. Det innebär en snabbare och enklare hantering av larm.

Berikning kan göras av flera anledningar. Det kan behövas mer information i larmen för att NOC operatören ska få en bättre förståelse av innebörden och hjälp med vad som ska eller bör göras. Det kan även vara så att larm berikas med styrdata som talar om för systemet hur larmet ska hanteras, vem som ska se det, vilken påverkan har larmet eller vilken CI och CI klass hör till larmet.
Förmodligen och i de flesta fallen behövs flera typer av berikning för att få en optimal IT Operation.

En större larmmängd är svår att överblicka, det är också svårt att se ett samband mellan olika typer av larm, larmtyper, larmgrupper, prioriter osv.
För att kunna åtgärda larmen får NOC operatören ofta leta information från olika ställen tex pärmar, listor, olika databaser vi ser även att det kan vara helt personberoende, det gör att larmen åtgärdas på olika sätt pga ofullständig information om larmen eller att larmen avläses felaktigt.

Berikning av larm gör det lättare att förstå larmen och får NOC Operatören att ta rätt beslut på kortare tid samt få en bättre helhetsbild av larmläget.
Ett exempel på hur berikning kan användas:
Du hanterar ett antal servrar i ett nätverk. I nätverket har du installerat en funktion som övervakar upptiden för servrarna. Om ett en server inte kan nås så skickas ett larm om att servern inte är nåbar
till larmlistan. Berikningsprocessen hämtar den information som hör till larmet per automatik och visar detta tillsammans med larmet i larmlistan.

I en mer komplex miljö med många uppkopplade enheter, system och applikationer är behovet ännu mer kritiskt att få så mycket information som möjligt relaterat till larmet så att rätt beslut kan tas av operatören.

Innehållet i ett larm från en övervakad utrustning, applikation eller tjänst, beskriver ofta bara larmet på en enklare nivå. Ofta saknas information som man vill ha tillsammans med larmet och man vet att det finns i andra system.
Med berikning av larmet så går man förbi begränsningen genom att kombinera innehållet i larmet med information som hämtas från andra system.

Berikning av larm är något som vi på Compose IT i stort sätt alltid gör hos våra kunder, just för att det ger ett mervärde till alla larm samt att det är bara fantasin som sätter gränser med vad man kan berika larm med.

På nedanstående bild så ser vi resultatet från en av våra kunder som precis har installerat NetCool och har börjat jobba med larmberikning.
Det blir tydligt för kundens Operations hur de ligger till med Certifierade Events och framförallt kan de övertid se hur många larm som saknar Certifiering.

netcool